Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody ZSZ w Odonowie nie jest w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zarządzenie nr 4z/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie
z dnia 27.03.2020 r.
w sprawie ustalenia wewnątrzszkolnych zasad oceniania uczniów w okresie nauczania
zdalnego w Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie


Na podstawie:
1. rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.
1481, 1818 i 2197)
2. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 poz. 493, poz. 492, poz. 530)
3. Statutu Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych
w Odonowie
po uzgodnieniu w sposób zdalny w okresie od 25 do 26 marca 2020 r, projektu zasad oceniania
z radą pedagogiczną ZSZ w Odonowie, przyjmuje się wewnątrzszkolne zasady oceniania
w okresie nauczania zdalnego w Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie .


§ 1


1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy i są
uzupełnieniem postanowień Statutu Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie.
2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu
umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych
uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do
kontynuowania.
3. W okresie nauczania zdalnego mogą być uzupełnione oceny z prac pisemnych, które miały
miejsce przed 12 marca 2020 r. a nauczyciele nie mieli możliwości ich wcześniejszego wpisania.
4. Wszystkie oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego należy wpisywać w e-dzienniku
opatrując kategorią „nauczanie zdalne” oraz komentarzem za jaką aktywność, pracę ucznia
ocena została wystawiona.
5. Nie zaleca się stawiania ocen niedostatecznych. W przypadku, gdy uczeń nie spełni wymagań
na ocenę dopuszczającą, nauczyciel powinien wdrożyć indywidualne wsparcie dla ucznia.
6. Należy uwzględnić i docenić aktywność ucznia oraz jego chęci, sumienność, dokładność
w wykonaniu polecenia oraz znamiona indywidualnego i samodzielnego podejścia ucznia do
zleconego zadania.
7. Należy uwzględnić podczas oceniania szczególne trudności uczniów wynikające z ograniczeń
technicznych (braku dostępu do Internetu, właściwego sprzętu komputerowego lub
oprogramowania).
8. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się może poprzez:
a) testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i zakresie materiału, w celu
rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie),
w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do
napisania go z danego materiału w formie papierowej w ustalonym przez
nauczyciela terminie w momencie powrotu do szkoły
b) wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez
nauczyciela w określonym terminie (zwrotny plik w zdaniu domowym w e-dzienniku lub
w szczególnej sytuacji w inny ustalony z nauczycielem sposób). Wszystkie formy
zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.
9. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy zadanej uczniowi i informuje
uczniów o wybranej metodzie pracy. Nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę
programową.
10. Obowiązuje dostosowanie trudności zlecanych zadań do możliwości psychofizycznych
uczniów.
11. Nie należy w ocenianiu uwzględniać terminowości wykonania poleceń i innych przesłanek,
na które uczeń nie ma wpływu lub są niezależne od niego.
12. W przypadku wychowania fizycznego należy przede wszystkim oceniać prace uczniów na
temat rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej, bezpieczeństwa w aktywności fizycznej
czy edukacji prozdrowotnej.
13. W przypadku praktycznych przedmiotów zawodowych należy uwzględnić modyfikację
wymagań na poszczególne oceny wynikającą z braku możliwości realizacji niektórych treści
podstawy programowej kształcenia w zawodzie.
14. Szczegółowe sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są
w wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
15. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie
Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie.
16. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele informują uczniów
oraz rodziców w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik
elektroniczny – wystawiając oceny przewidywane. W przypadku klas IV a i IV b informacja
powinna być przekazana do 31 marca 2020 r.
17. Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne uczniowie mogą poprawiać na zasadach
określonych w Statucie. Prośbę o umożliwienie poprawy przewidywanej oceny kierują
poprzez moduł wiadomości do dyrektora (administratora) oraz nauczyciela przedmiotu.
W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w §128 ust.4 Statutu, uczeń może
przystąpić do sprawdzianu w formie ustalonej z nauczycielem, wynikającej ze specyfiki
przedmiotu oraz możliwości technicznych ucznia.
18. Dopuszcza się wystawienie rocznej oceny klasyfikacyjnej na podstawie oceny śródrocznej
i dwóch ocen bieżących uzyskanych po klasyfikacji śródrocznej.
19. Przy wystawianiu rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania wychowawca również
uwzględni aktywność, solidność , gotowość ucznia do pokonywania trudności w dostępie do
poleceń nauczycieli oraz jego stosunek do nauki w systemie zdalnym.
20. Egzamin poprawkowy, egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony będzie w sposób
stacjonarny, zdalny lub drogą korespondencyjną w sposób uwzględniający możliwości
techniczne, możliwość weryfikacji samodzielności wykonywania poleceń przez ucznia.
Decyzja dotycząca sposobu przeprowadzenia egzaminu zostanie podjęta przez dyrektora
ZSZ w Odonowie po dokonaniu analizy wniosku złożonego przez ucznia w formie
wiadomości w e-dzienniku.
21. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić za pomocą dziennika elektronicznego (moduł
wiadomości) zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
22. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje komisję, której tryb, sposób
postępowania oraz procedurę określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Jolanta Mizio
Dyrektor ZSZ w Odonowie